Banner0
konsulter
Kurser
Ny 1
Ny 2
Ny 3
Ny 4
Ny 5
Ny 6
konsulter

I-BALANS


I-BALANS STÖDBEHOVSMÄTNING SERVICE

Vi erbjuder ett webbaserat stödbehovsmätningsprogram för genomförande av bedömning, sammanställning och analys samt konsulttjänst.


TYDLIGGÖR DET TOTALA BEMANNINGSBEHOVET

i-Balans mäter behov av antalet årsarbetare som krävs för verkställighet av

- Bostad med Särskild Service enl LSS § 9:9,

- Daglig Verksamhet enl LSS § 9:10

- Särskilt boende Socialpsykiatri enl. SoL

- Korttidsverksamhet för Barn LSS 9:6, 9:7

- Särskilt Boende för Äldre SoL

utifrån att arbeta individinriktat enligt lagstiftningens intentioner


TYDLIGGÖR RESURSFÖRDELNING

i-Balans tar fram ett underlag för resursfördelningen

mellan boendena och mellan de olika dagliga verksamheterna


TYDLIGGÖR BOENDEPERSONALENS STÖDINSATSER

i-Balans synliggör de individuella stödnivåerna


TYDLIGGÖR BEMANNINGSBEHOVET PÅ VARJE ENHET

i-Balans mäter de individuella och gemensamma behoven i respektive boende/daglig verksamhet.

 

TYDLIGGÖR FÖRÄNDRAT PERSONALBEHOV

Inför omflyttningar och förändringar av organisationen samt förändrat individuellt stödbehov tar du med hjälp av i-Balans enkelt fram underlag för optimal kvalitet och kostnadseffektivitet.INDIVIDEN I CENTRUM

i-Balans stödbehovsmätningsmetod mäter de individuella insatserna hos den enskilde utifrån ICF.


HÄNSYN TILL AKTIVITETER

i-Balans tar även hänsyn till stöd med individuella aktiviteter och daglig verksamhet

 

OPTIMERA BOENDET OCH DAGLIG VERKSAMHET

i-Balans kan användas för att välja det optimala boendet/daglig verksamhet utifrån den enskildes behovENKEL ATT ANVÄNDA

i-Balans är webbaserad och har en tydlig manual som är gjort för att vara lätt att använda, utan onödiga funktioner och krångliga menyer.


MINIMAL TRÄNING

i-Balans har en enkel användardesign för lätt överskådlighet och behov av minimal träning.


SMART

Resultatet presenteras som enhetens behov av grundbemanning och kan direkt användas som underlag för personalens schemaläggning.

Resultatet presenteras i antal årsarbete.


I-BALANS UTVECKLING


BYGGT UTIFRÅN INTERNATIONAL STANDARD

Metoden har använts sedan 2008 och har utvecklats till ett webbaserat instrument som är uppbyggt utifrån ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health.)


VALIDITET

Kontroll av tillförlitligheten har kontrollerats med hjälp av tidmätning. i-Balans har använts parallellt med annat stödbehovsmätningsinstrument.

 

RELIABILITET

För att optimera interbedömarreliabiliteten i mätningen har manual tagits fram för att underlätta nivåbedömningarna.KOMPLETTERAR BEFINTLIGA SYSTEM

i-Balans kompletterar de system som finns inom förvaltningen vad gäller handläggning och dokumentation kring brukare, schemaläggning och personaladministration, budget och ekonomisystem.


PEDAGOGISKT UPPBYGGT

i-Balans har en pedagogisk uppbyggnad som gör det lätt att förstå hur brukarnas individuella stödinsatser påverkar hela verksamheten och sätter individens behov i centrum.


I-BALANS FÖR VEM OCH NÄR


ANVÄNDBAR FÖR

-Verksamhetschefer,

-LSS-handläggare,

-Enhetschefer,

-Schemaläggare,

-Boendesamordnare,  

-Ekonomer

-Verksamhetsutvecklare


Kan alla använda olika delar av resultaten framtagna av i-BalansANVÄNDS VID

- Uppföljning av brukares individuella behov

- Inför budgetplanering

- För boendeplanering

- Inför organisationsförändringar

- Vid personalplanering

- För schemaläggning


Statements1
Statement2
Statements3
Statements4

I-BALANS TJÄNSTER


TJÄNSTER

Vi erbjuder för närvarande fem webbaserade moduler samt konsulttjänst för genomförande av bedömning, sammanställning och analys.


- Webmodul Bostad med Särskild Service
- Webmodul Daglig Verksamhet

- Webmodul Socialpsykiatri SoL

- Webmodul Korttidsverksamhet Barn LSS 9:6, 9:7

- Webmodul Särskilt Boende för äldre SoL

- Stödbehovsmätning (konsulttjänst)

- Rapport med analys och                 rekommendationer (konsulttjänst)


I modulen ingår
Utbildning och träning av personal, som efter avslutad kurs erhåller intyg för bedömning av brukare i stödbehovsmätningsprogrammet i-BalansWEB MODULER

I modulerna lägger du enkelt in brukarens stödinsatser för att sedan se


- Bemanningsbehov i antal årsarbetare ÅA

- Brukarens nivå på stödinsatser

- Individuella aktiviteter med stöd

- Tid i Daglig verksamhet

- Förläggning av aktiviteter- Aktivitetsschema

- Sammanställning för hela verksamheten


Med mera...


Intresserad av att lära mer?


Fyll i nedanstående formulär så kontaktar vi dig!


 
 
 
 
 

Vi söker stödbehovsmätnings konsulter.

Klicka här för mer info.

För mer information klicka LinkedIn ikonen

Copyright © 2021 i-Balans